Zweifarbiges SCHAUMGUMMI für Behälter 600 x 400 ohne Zuschnitt L 555 x 355 x 24 mm

Zweifarbiges SCHAUMGUMMI für Behälter 600 x 400 ohne Zuschnitt L 555 x 355 x 24 mm

Art. Nr. 160030
Gewicht: 0kg Gewicht: 0lb
Zolltarifnummer 3926909790
Verpackung Pro Stück
Verfügbarkeit 5   Tag (e)

 Anwendung

Zubehör für Arbeitsplatz
fast shipping fast shipping
[{"product":{"_id":"Product/21476126321508","_key":"21476126321508","_rev":"_XLsqDP6--_","refRacine":"160030","refDeclinaison":"160030","keywords":"","video":"","weightKg":"0","weightLb":"0","favorite":false,"ecoTaxe":"0","customsCode":"3926909790","show_price":false,"createdAt":"2018-02-22T17:59:34.984Z","modifiedAt":"2018-07-27T12:17:25.277Z"},"productInfo":{"_id":"ProductInformation/23018469411884","_key":"23018469411884","_rev":"_XLsqHHa--_","name":"Zweifarbiges SCHAUMGUMMI für Behälter 600 x 400 ohne Zuschnitt L 555 x 355 x 24 mm","description":"","label":"Zweifarbiges SCHAUMGUMMI für Behälter 600 x 400 ohne Zuschnitt L 555 x 355 x 24 mm","metaTitle":"Zweifarbiges SCHAUMGUMMI für Behälter 600 x 400 ohne Zuschni","metaDescription":"Zweifarbiges SCHAUMGUMMI für Behälter 600 x 400 ohne Zuschnitt L 555 x 355 x 24 mm","imageUrlOne":"accessoire-mousse-bicouleur-sans-decoupe.jpg","imageDescriptionOne":"ACCESSOIRE Mousse bicouleur sans decoupe","imageUrlTwo":"accessoire-mousse-bicouleur-sans-decoupe.jpg","imageDescriptionTwo":"ACCESSOIRE Mousse bicouleur sans decoupe","imageUrlApplication":"accessoire-mousse-bicouleur-sans-decoupe.jpg","imageDescriptionApplication":"ACCESSOIRE Mousse bicouleur sans decoupe","delivery":"Pro Stück","teaser":"","application":"Zubehör für Arbeitsplatz","imageTypeIconUrlOne":"logo-garantie-de-2.png","urls":["de/qualitatspunkt/zubehor/zweifarbiges-schaumgummi-fur-behalter-600-x-400-ohne-zuschnitt-l-555-x-355-x-24-mm-555-x-355-x-24-mm","de/5s-tpm-kanban-lean/zubehor/zweifarbiges-schaumgummi-fur-behalter-600-x-400-ohne-zuschnitt-l-555-x-355-x-24-mm-555-x-355-x-24-mm"],"createdAt":"2018-02-22T17:59:34.986Z","modifiedAt":"2018-07-27T12:17:29.237Z"},"productAttributes":[{"type":"SELECT","position":5,"lang":"DE","name":"Format","value":"555 x 355 x 24 mm","_id":"ProductAttribute/26454212320414","_key":"26454212320414","_rev":"_XLsqFre--_","refRacine":"160030","refDeclinaison":"160030","refAttribute":"FORMAT","refValue":"FORMAT_555x355x24","createdAt":"2018-07-27T12:17:27.766Z","modifiedAt":"2018-07-27T12:17:27.766Z"}],"quantity":0,"leadtime":5,"currentCustomCode":""},{"product":{"_id":"Product/21476126322613","_key":"21476126322613","_rev":"_XLsqZmu--_","refRacine":"160032","refDeclinaison":"160030","keywords":"","video":"","weightKg":"0","weightLb":"0","favorite":false,"ecoTaxe":"0","customsCode":"3926909790","show_price":false,"createdAt":"2018-02-22T17:59:50.984Z","modifiedAt":"2018-07-27T12:17:48.170Z"},"productInfo":{"_id":"ProductInformation/23018469411908","_key":"23018469411908","_rev":"_XLsqcJC--_","name":"Zweifarbiges SCHAUMGUMMI für Schränke L 600 x 400 x 24 mm","description":"","label":"Zweifarbiges SCHAUMGUMMI für Schränke L 600 x 400 x 24 mm","metaTitle":"Zweifarbiges SCHAUMGUMMI für Schränke L 600 x 400 x 24 mm","metaDescription":"Zweifarbiges SCHAUMGUMMI für Schränke L 600 x 400 x 24 mm","imageUrlOne":"accessoire-mousse-bicouleur-sans-decoupe.jpg","imageDescriptionOne":"ACCESSOIRE Mousse bicouleur sans decoupe","imageUrlTwo":"accessoire-mousse-bicouleur-sans-decoupe.jpg","imageDescriptionTwo":"ACCESSOIRE Mousse bicouleur sans decoupe","imageUrlApplication":"accessoire-mousse-bicouleur-sans-decoupe.jpg","imageDescriptionApplication":"ACCESSOIRE Mousse bicouleur sans decoupe","delivery":"Pro Stück","teaser":"","application":"Zubehör für Arbeitsplatz","imageTypeIconUrlOne":"logo-garantie-de-2.png","urls":["de/qualitatspunkt/zubehor/zweifarbiges-schaumgummi-fur-schranke-l-600-x-400-x-24-mm-603-x-400-x-24-mm","de/5s-tpm-kanban-lean/zubehor/zweifarbiges-schaumgummi-fur-schranke-l-600-x-400-x-24-mm-603-x-400-x-24-mm"],"createdAt":"2018-02-22T17:59:50.987Z","modifiedAt":"2018-07-27T12:17:50.767Z"},"productAttributes":[{"type":"SELECT","position":5,"lang":"DE","name":"Format","value":"603 x 400 x 24 mm","_id":"ProductAttribute/26454212320416","_key":"26454212320416","_rev":"_XLsqbnu--_","refRacine":"160032","refDeclinaison":"160030","refAttribute":"FORMAT","refValue":"FORMAT_600x400x24","createdAt":"2018-07-27T12:17:50.235Z","modifiedAt":"2018-07-27T12:17:50.235Z"}],"quantity":0,"leadtime":5,"currentCustomCode":""},{"product":{"_id":"Product/21476126321996","_key":"21476126321996","_rev":"_XLsqNea--_","refRacine":"160031","refDeclinaison":"160030","keywords":"","video":"","weightKg":"0","weightLb":"0","favorite":false,"ecoTaxe":"0","customsCode":"3926909790","show_price":false,"createdAt":"2018-02-22T17:59:42.254Z","modifiedAt":"2018-07-27T12:17:35.749Z"},"productInfo":{"_id":"ProductInformation/23018469411896","_key":"23018469411896","_rev":"_XLsqRM---_","name":"Zweifarbiges SCHAUMGUMMI für Schubladen ohne Zuschnitt L 427 x 403 x 24 mm","description":"","label":"Zweifarbiges SCHAUMGUMMI für Schubladen ohne Zuschnitt L 427 x 403 x 24 mm","metaTitle":"Zweifarbiges SCHAUMGUMMI für Schubladen ohne Zuschnitt L 427","metaDescription":"Zweifarbiges SCHAUMGUMMI für Schubladen ohne Zuschnitt L 427 x 403 x 24 mm","imageUrlOne":"accessoire-mousse-bicouleur-sans-decoupe.jpg","imageDescriptionOne":"ACCESSOIRE Mousse bicouleur sans decoupe","imageUrlTwo":"accessoire-mousse-bicouleur-sans-decoupe.jpg","imageDescriptionTwo":"ACCESSOIRE Mousse bicouleur sans decoupe","imageUrlApplication":"accessoire-mousse-bicouleur-sans-decoupe.jpg","imageDescriptionApplication":"ACCESSOIRE Mousse bicouleur sans decoupe","delivery":"Pro Stück","teaser":"","application":"Zubehör für Arbeitsplatz","imageTypeIconUrlOne":"logo-garantie-de-2.png","urls":["de/qualitatspunkt/zubehor/zweifarbiges-schaumgummi-fur-schubladen-ohne-zuschnitt-l-427-x-403-x-24-mm-427-x-403-x-24-mm","de/5s-tpm-kanban-lean/zubehor/zweifarbiges-schaumgummi-fur-schubladen-ohne-zuschnitt-l-427-x-403-x-24-mm-427-x-403-x-24-mm"],"createdAt":"2018-02-22T17:59:42.258Z","modifiedAt":"2018-07-27T12:17:39.550Z"},"productAttributes":[{"type":"SELECT","position":5,"lang":"DE","name":"Format","value":"427 x 403 x 24 mm","_id":"ProductAttribute/26454212320415","_key":"26454212320415","_rev":"_XLsqQTy--_","refRacine":"160031","refDeclinaison":"160030","refAttribute":"FORMAT","refValue":"FORMAT_427x403x24","createdAt":"2018-07-27T12:17:38.651Z","modifiedAt":"2018-07-27T12:17:38.651Z"}],"quantity":0,"leadtime":5,"currentCustomCode":""}]
[]